Team Members

Mr Ganesh Prasad Lath

President 9855023485

Mr Shiv Shankar Sah

Immediate Past President 9854025851

Mr. Arun Kumar Pradhan

Vice President (District/ Municipal) 9842820209

Mr. Rajesh Kumar Aggrawal

Vice President (Associate) 9854020745

Mr. Kripa Shankar Sah

Treasurer 9854030007

Mr. Pandit Prasad Jaiswal

Executive Member 9855040014

Mr Ram Raja Prasad Sah

Executive Member 9844035747

Mr. Bikash Kumar Sarada

Executive Member 9852830909

Mr. Hari Shankar Sah

Executive Member 9852834341

Mr. Saroj Kumar Mahato

Executive Member 9842850154

Mr Pradeep Kumar Kedia

Executive Member 9855021686

Mr Ashok Kumar Temani

Executive Member 9855023908/9802923908

Mr. Birendra Prasad Sah

Executive Member 9854035446

Ms. Deepika Rai

Executive Member 9815827817

Mr Nirmal Kumar Chaudhary

Advisor 9854020327

Mr Ashok Kumar Baidya

Advisor 982922156

Mr Ashok Aggrawal

Advisor 9852930251

Mr Subodh Kumar Gupta

Advisor 9855023013

Mr Gopal Kedia

Advisor 9845131238/980293138

Mr Pradeep Kumar Dutta

Executive Director 9851140930
No Data To Display